Partneri

Donatori

Posted at 19 Januara, 2010 | By : | Categories : Partneri | 0 Comment

Kanadska agencija za međunarodni razvoj – CIDA

Kanada je na području Balkana prisutna od 1990. godine kroz aktivnu podršku programima koji za cilj imaju uspostavu mira, stabilnosti i prosperiteta. CIDA je od 1994. godine u okviru bilateralne pomoći namijenjene BiH uložila više od 130 miliona kanadskih dolara. Pomoć koju osigurava CIDA se vremenom mijenjala od inicijalne interventne rekonstrukcije ka političkoj i ekonomskoj tranziciji i društvenom razvoju. Dugoročni cilj (za period 2004.-2010. god.) programa pomoći CIDA-e namijenjenog BiH je doprinijeti uspostavi i razvoju odgovornih, za potrebe građana osjetljivih i kompetentnih domaćih institucija, koje građanima garantiraju sigurnost i stvaraju pozitivno okruženje za socijalni, politički i ekonomski razvoj. Postojeći programi CIDA-e u BiH se fokusiraju na dva ključna sektora: vladavinu zakona i zdravstvo. U zdravstvu je ta pomoć usmjerena na reformu sistema primarne zdravstvene zaštite. Pored toga, podrška se pruža i aktivnostima koje se odnose na zdravlje mladih, a pomoć se pruža i uspostavi udruženja u javnom zdravstvu.

Kraljevina Nizozemska – MATRA program

Matra je bilateralni program tehničke pomoći Kraljevine Nizozemske za jačanje civilnog društva namijenjen državama srednje i istočne Europe. Naziv programa dolazi iz nizozemskog jezika i znači socijalna promjena (maatschappelijke transformatie). Cilj programa Matra je institucionalna izgradnja koja se postiže jačanjem i razvijanjem twinning mreža između Kraljevine Nizozemske i zemalja korisnica programa koje potiču institucionalno povezivanje. Namjera projekata koji se provode u sklopu programa Matra jeste jačanje institucija i izgradnja kapaciteta središnje vlasti, lokalnih vlasti i udruga civilnog društva, kao i postizanje bolje suradnje državne vlasti s lokalnim vlastima i civilnim društvom. Program Matra iniciran je 1994. godine, a 1998. godine dodana mu je i predpristupna komponenta.

Federalno ministarstvo zdravstva je vladina ustanova koje vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnosti Federacije u oblasti zdravstva.

WHO (World Health Organization – Svjetska zdravstvena organizacija) je upravljačko i koordinirajuće tijelo za zdravstvo unutar sistema Ujedinjenih naroda. Odgovorno je za osiguranje vođstva u globalnim pitanjima zdravstva, oblikovanje programa istraživanja u zdravstvu, postavljanje normi i standarda, osiguravanje tehničke podrške državama i praćenje i pristupanje zdravstvenim trendovima.

LDS CHARITIES
www.ldscharities.org

UNFPA
www.unfpa.ba

About PJZ

Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje je dobrovoljna, društvena, multietnička, vanstranačka i neprofitabilna organizacija posvećena jačanju uloge civilnog društva u oblasti javnog zdravlja. Naš zadatak je da se putem naših članova, aktivnosti i suradnje sa drugima zalažemo za opće poboljšanje zdravlja.