Partneri

NVO

Posted at 19 Januara, 2010 | By : | Categories : Partneri | 0 Comment

Udruženje javnog zdravlja Republike Srpske – Udruženje javnog zdravlja Republike Srpske (UJZRS) je dobrovoljna, društvena, multietnička, vanstranačka i neprofitabilna organizacija posvećena jačanju uloge civilnog društva u oblasti javnog zdravlja.

NARKO-NE – je udruženje za prevenciju ovisnosti koje radi na problemima nastanka ovisnosti s ciljem smanjenja potražnje za psihoaktivnim supstancama i unapređenjem zdravlja mladih u cjelokupnom BiH društvu. Težište djelovanja usmjereno je na uzroke ovisnosti. Udruženje educira, podržava i prati vođe vršnjaka („peer leaders“), srednjoškolce i studente koji realiziraju aktivnosti na polju praktične prevencije ovisnosti. NARKO-NE omogućava mladima da dobiju znanja i vještine kako bi kroz volonterski angažman smanjili rizik od nastanka ovisnosti, te promovirali zdrav način života u njihovoj zajednici.

FAMI Fondacija – se bavi unapređenjem kvaliteta zdravstvene i socijalne zaštite stanovništva Bosne i Hercegovine, uključujući podršku svim dijelovima sistema zdravstvene i socijalne zaštite, kao i njihovo povezivanje radi ostvarenja bolje pristupačnosti, sveobuhvatnosti i kontinuiteta zdravstvene i socijalne zaštite.

Partnerships in Health BiH je NVO registriran u BiH u Septembru 2005. Prije toga PH BiH je bio dio Project HOPE mreže. PH djeluje na teritoriji čitave BiH. Oblasti koje su ovi projekti obrađivali i gdje je PH dao svoj doprinos su: javno zdravstvo, zdravlje djece, primarna zdravstvena zaštita (porodična medicina), prevencija HIV & AIDS-a liječenje i njega, seksualno i reproduktivno zdravlje adolescenata, menadžment u zdravstvu, hronična oboljenja, ravnopravnost spolova, trening zdravstvenih radnika i jačanje nevladinih organizacija.

Nevladina organizacija Centar za žene “Žar” implementira projekt “Dnevni centar za lica treće životne dobi” koji oko zanimljivih i korisnih aktivnosti svakodnevno okuplja veliki broj Sarajlija.Centar za žene ima za cilj poboljšanje kvalitete življenja osoba treće dobi. Sa motom “Čovjek uči i stvara dok živi i mlad je koliko je mlad duh u njemu” korisnici projekta se bave literarnim i likovnim stvaralaštvom, ručnim radovima i modnim dizajnom, pripremanjem zdrave hrane, uče francuski i engleski jezik, rad na računarima, održavaju edukativne radionice, organiziraju izlete u prirodu, stvaraju i održavaju prijateljstva.Aktivnostima Centra u Odobašinoj 10, Sarajevo redovno prisustvuje veliki broj žena.

 

About PJZ

Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje je dobrovoljna, društvena, multietnička, vanstranačka i neprofitabilna organizacija posvećena jačanju uloge civilnog društva u oblasti javnog zdravlja. Naš zadatak je da se putem naših članova, aktivnosti i suradnje sa drugima zalažemo za opće poboljšanje zdravlja.