O nama

Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje je dobrovoljna, društvena, multietnička, vanstranačka i neprofitabilna organizacija posvećena jačanju uloge civilnog društva u oblasti javnog zdravlja. Naš zadatak je da se putem naših članova, aktivnosti i suradnje sa drugima zalažemo za opće poboljšanje zdravlja.

Želimo biti jedinstven i jak glas u promociji zdravlja i prevenciji pojava koje dovode do narušavanja zdravlja.

Naši ciljevi su:

1. da budemo snažno, efikasno, samoodrživo udruženje koje će se boriti za unaprjeđenje i očuvanje zdravlja, i prevenciju pojava koje mogu narušiti zdravlje, te podizanje svijesti društva o zdravlju kao najvećem dobru,

2. da preuzmemo važnu ulogu u oblasti javnog zdravlja i društvenog razvoja kao glavnog činioca javnog zdravlja,

3. da promoviramo i podržavamo javno angažiranje i učešće u kreiranju javne i zdravstvene politike, razvojnih programa i procedura za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja,

4. da podržavamo istraživači rad u polju javnog zdravlja,

5. da izgradimo partnerske odnose i saveze sa drugim organizacijama, institucijama i profesionalnim udruženjima u smislu zajedničkog djelovanja oko važnih domaćih i međunarodnih pitanja iz oblasti javnog zdravlja,

6. da jačamo svijest pojedinaca i društva u cjelini o značaju javnog zdravlja,

7. da potičemo učešće cjelokupnog stanovništva u definiranju i rješavanju problema vezanih za javno zdravlje,

8. da se zalažemo za očuvanje i unaprjeđenje životne i radne sredine kao bitnih faktora zdravlja.

Dr. Bakir Nakaš – Predsjednik Skupštine
Svjetlana Fabijanč-Grbić – član Odbora
Dr. Aida Ramić-Čatak – član Odbora
Sejdefa Bašić-Ćatić – Izvršna direktorica

– član World Federation of Public Health Associations wfpha.org
– član European publich health associations EUPHA eupha.org