Partneri

Vladine institucije

Posted at 19 Januara, 2010 | By : | Categories : Partneri | 0 Comment

Federalno ministarstvo zdravstva je vladina ustanova koje vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnosti Federacije u oblasti zdravstva.

Zavod za javno zdravstvo FBiH je vladina ustanova koja od  svog osnutka pa do danas pokriva specifičan dio medicine koji se ne bavi pretežno dijagnostikom, liječenjem i rehabilitacijom oboljelih osoba (tzv. kurativna medicina) već je usmjeren pretežno ka sprečavanju nastanka bolesti tj. preventivi i njihovu suzbijanju, kreiranjem i primjenom posebnih, tzv. javnozdravstvenih mjera, namijenjenih stanovništvu Federacije BiH, s ciljem zaštite i unapređenja zdravlja i zdravstvene zaštite naroda u cjelini.

Opća bolnica „Prim. Dr. Abdulah Nakaš“ je osnovana još davne 1866. godine, kada je počela kao turska vojna bolnica. Danas  Opća bolnica Sarajevo osigurava svojom poliklinikom, dijagnostikom i bolničkim kapacitetima zdravstvene usluge građanima grada Sarajeva, njegove šire regije, a po potrebi i ostalim građanima Bosne i Hercegovine.
Osim zdravstvene djelatnosti u bolnici se odvija dio nastavnih procesa za srednjih škola zdravstvenog usmjerenja, farmaceutskog fakulteta kao i postdiplomskog obrazovanja u oblasti kliničkih disciplina i porodične medicine. Od 2000. godine stekla je uvjete za dobijanje naziva «Baby Friendly Hospital – Bolnica prijatelj beba» a 2009. godine je i zvanično certificirana kao „Bolnica bez duhanskog dima“.

Crveni križ Federacije BiHje nastao kao odgovor na politička i druga  zbivanja u Bosni i Hercegovini pred kraj dvadesetog stoljeća. Naime, raspadom bivše Jugoslavije dolazi do osamostaljenja Bosne i Hercegovine, koja je 1992. godine i međunarodno priznata. Slijedom tih događanja tačnije 10.novembra 1992. godine od strane Predsjednika Republike Bosne i Hercegovine proglašava se Uredba sa zakonskom snagom o položaju i ovlaštenjima Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine. Uredbom su bila predviđena javna ovlaštenja koja se prenose na Crveni krst/križ BiH. Primjena ovog zakonskog propisa je podrazumijevala kontinuitet u radu Crvenog križa koji na prostorima BiH prema nekim zapisanim podacima datira iz vremena Balkanskih ratova 1912 i 1913 godine. U arhivi sa kojom raspolaže Crveni krst/križ BiH zapisano je da je početkom prvog svjetskog rata u BiH formirano „Bosansko-Hercegovačko društvo za pomoć i sanitarnu njegu u ratu i u slučaju opće nevolje u mirno doba“ čiji su ciljevi identični kao i ciljevi Crvenog križa. Po završetku rata, 1918 godine to društvo se gasi odnosno prerasta u Crveni križ. U arhivi CK Republike Bosne i Hercegovinezapisano je da je Crveni križ u BiH osnovan 1914. godine. Najnovija saznanja i istraživanja na prostorima BiH pokazuju da se u nekim dijelovima zemlje Crveni križ formirao upravo početkom 1912 godine (npr. u knjizi „Tuzlanski vremeplov“ autora Dragiše Trifkovića, zapisano je da je Crveni križ  u Tuzli oformljen 1912 godine).

Općina Novo Sarajevo je administrativni, poslovni, kulturni, obrazovni, trgovinsko-uslužni dio grada Sarajeva. Prostire se na površini od 11,43 km2. Prije rata općina je zauzimala površinu od 47,15 km2 što znači da sada oko 75% prijeratne teritorije pripada Republici Srpskoj, a ostatak Federaciji BiH. Prije rata, a prema popisu stanovništva iz 1991. godine, općina Novo Sarajevo je imala 95.255 stanovnika i bila među najnaseljenijim gradskim općinama. Danas na području općine Novo Sarajevo živi 75.662 stanovnika (31.12.2004. godine).

– Grad Sarajevo www.sarajevo.ba
– Porodično savjetovalište Kantona Sarajevo
– Ministarstvo obrazovanja KS
– Centar za socijalni rad Novo Sarajevo
– Općina Modriča   www.modriča.ba
– Opčina Domaljevac www.domaljevac.ba
– Udruženje penzionera Modriča

About PJZ

Udruženje Partnerstvo za javno zdravlje je dobrovoljna, društvena, multietnička, vanstranačka i neprofitabilna organizacija posvećena jačanju uloge civilnog društva u oblasti javnog zdravlja. Naš zadatak je da se putem naših članova, aktivnosti i suradnje sa drugima zalažemo za opće poboljšanje zdravlja.